WELKOM IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS!

U BENT OP DE SITE VAN DE APOSTOLISCHE KERK IN DEN HAAG.

Ons adres en info over onze diensten vindt u op onze contactpagina.

Wij zijn een multiculturele kerk die het Bijbelse evangelie verkondigt zoals de apostelen dat deden. Wij geloven in maar 1 God, de Heer Jezus Christus.
Onze missie is het verkondigen van het evangelie in onze omgeving, en het ondersteunen en opbouwen van de gelovigen in de kerk.
Onze visie is samen te vatten met de woorden van Jezus en Petrus uit de Bijbel:

Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. (Uit Lukas 24:46-47)

En Petrus zeide tot hen:
Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38)

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
(Matt 16:18)

Waarom noemen wij onszelf apostolisch?
Apostolisch betekent: zoals de apostelen. Wij preken hetzelfde evangelie zoals de apostelen.

De apostelen (de 12 leerlingen van Jezus Christus en hun navolgers) waren getuigen van Zijn leven, Zijn wonderen, Zijn dood en opstanding.
Jezus zond hen uit om het evangelie, het goede nieuws, te brengen aan de hele wereld. Apostel betekent dan ook: hij die gezonden wordt, een boodschapper.
De boodschap is die van het evangelie: En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.
En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.(Lukas 24:46-47)