Ben je klaar voor de eeuwigheid?

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. (Prediker 3:11)

Het leven is maar kort. De mens leeft gemiddeld zo’n 80 jaar, en dan is het voorbij. De dood is een onafwendbare zekerheid, en markeert het einde van elk leven op aarde. Als je naar een oude zwart-wit film kijkt, dan besef je dat alle mensen die leefden toen de film werd gedraaid, nu overleden zijn. Meteen vanaf onze geboorte al begint onze tijd op aarde af te lopen, totdat onze tijd op is, en we doodgaan.

Aan de andere kant bestaan er ook zoiets als eeuwigheid. Eeuwigheid is als de tijd stilstaat. Het bestaan van eeuwigheid is wetenschappelijk aangetoond. Albert Einstein bewees dat voor een lichtstraal de tijd in feite stilstaat. Alles wat net zo snel gaat als het licht, is ook tijdloos. De moderne natuurkunde leert dat tijd eigenlijk alleen bestaat binnen de dimensies van ons universum. Volgens de astronomie is het universum is ooit een keer begonnen, en heeft het een oorzaak, die echter niet verklaard kan worden door het universum zelf. De Bijbel maakt duidelijk dat God die veroorzaker is van het universum. God zelf staat dus buiten de tijd. God is eeuwig. Daarom wordt Hij het “begin en het einde” genoemd. Voor God is heden, verleden en toekomst namelijk precies hetzelfde.

Het Koninkrijk van God, de hemel, is prachtig. In het centrum is het nieuwe Jeruzalem. De straten zijn van doorzichtig goud, en vormen een stad van 3000 km lang, 3000 km breed en 3000 km hoog. Met muren van diamant en poorten van diverse soorten edelsteen. En bovendien: geen angst, geen pijn, geen ziekte, geen dood, geen verdriet. Maar: eeuwig vrede, liefde en samenzijn met het Lam Gods: Jezus Christus, de God van het hele universum. Eeuwig is echter ook het koninkrijk van Satan en zijn duivelen: de hel. De poel van vuur is de plaats waar zij eeuwig zullen branden en lijden. Het is geen plaats die gemaakt is voor mensen, maar de mens kan er terechtkomen door moedwillig een leven van zonde te lijden in rebellie tegen God.

De Bijbel zegt dat Jezus spoedig wederkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Voordat Hij terugkomt, zullen er een aantal tekenen zijn volgens de Bijbel[1]. We leven in de tijd dat deze tekenen stuk voor stuk zichtbaar worden. Israel, het beloofde land van Abraham, is na 2000 jaar weer een onafhankelijke Joodse staat zoals de Bijbel voorspelt. De wereld wordt steeds meer verenigd door technologie en communicatie. Problemen zoals armoede, ziekte, oorlogen, rampen, klimaatverandering, en uitputting van de aarde nemen toe. De westerse wereld is in de greep van hebzucht en ander moreel verval. De economische crisis lijkt onoplosbaar. De Bijbel zegt echter dat er zekerheid is in Christus, en we kunnen vertrouwen op Hem als Hij terugkeert om Zijn kinderen op te halen.

Hoe kunnen we dan die zekerheid krijgen? Wat kan een mens volgens de Bijbel doen om zich voor te bereiden op de eeuwigheid van God? Wat verlangt God van elk mens?

 

 

 

  1. 1.       Wees eerlijk over jezelf

Allereerst moet je erkennen dat je een zondaar bent en vergeving nodig hebt. God heeft als onze Schepper het recht over onze zonden te oordelen. De Bijbel zegt dat elk mens gezondigd heeft (Romeinen 3:23). Zonden zijn bijvoorbeeld stelen, liegen, bedriegen, iemand haten, boosheid, seksueel contact buiten het huwelijk, slechte gedachten, vloeken, blasfemie, afgoderij, tovenarij, trots, ongehoorzaamheid en dergelijke. Iedereen die weigert zijn of haar zonden te bekennen zal met de duivel en zijn engelen eindigen in de poel van vuur (Openbaring 20:11-15). Iedereen die zijn zonden bekent, komt meteen in aanmerking voor vergeving. Het maakt niet uit hoe erg de zonden zijn. (Ezechiël 18:21-22, 1 Johannes 1:9-10).

Het moderne idee dat er niet zoiets bestaat als zonde, of dat goed en kwaad slechts menselijke afspraken zijn, komen voort uit het atheïsme en moeten worden verworpen op grond van de Bijbel.

  1. 2.       Geloof in Jezus Christus

Jezus Christus is de Zoon van God (1 Johannes 5:5). Dit betekent dat Jezus Christus de enige ware God is, maar dan gekomen in vlees en bloed (1 Tim 3:16, Joh 1:14). De onzichtbare God de Vader is in Hem, en is zichtbaar geworden door Hem. Christus is gestorven voor onze zonden aan het kruis zodat wij niet in de poel van vuur moeten betalen voor onze rebellie. De Bijbel zegt dat toen wij nog zondaren waren Christus voor ons is gestorven (Romeinen 5:8). Dit is de liefde van God voor alle mensen. Jezus is niet dood gebleven maar Hij is opgestaan uit het graf. Jezus geeft ieder van onze een nieuwe kans op het eeuwige leven dat Hij voor ogen had toen Hij de mensheid schiep.

Er zijn religies en sekten die ontkennen dat Jezus God is, of die beweren dat Hij nooit is gestorven of opgestaan of dat Hij geen echt vlees en bloed had. Een dergelijk geloof komt niet overeen met de Bijbel en wordt door God als een leugen gezien.

  1. 3.       Bekeer je

Als je gelooft in Christus als enige God en Heer, en beseft dat je Hem nodig hebt voor vergeving van zonden, dan is het tijd om je te bekeren. Bekering is geen optie, maar is een actieve stap om het oude leven van zonde te verlaten en een nieuwe leven te beginnen met God (Lukas 13:3). Als we een beslissing in ons hart hebben genomen om naar Jezus te gaan, kunnen we spijt betuigen voor onze fouten en vergeving vragen voor onze zonden. De Bijbel zegt dat God ons dan een nieuw hart en een reine Geest wil gaan geven (Ezechiël 36:26).

Sommige mensen menen dat ze zich niet hoeven te bekeren omdat ze lid zijn van een kerk of geboren zijn als katholiek of protestant. Bekering is echter niet slechts een eenmalig ritueel, maar moet een levenshouding worden (1 Johannes 1:10).

 

 

  1. 4.       Wordt gedoopt

De waterdoop in de Naam van Jezus is niet slechts een mooi ritueel, maar het moment waarop al onze zonden daadwerkelijk worden weggewassen (Handelingen 2:38, 22:16, Johannes 3:5). Het bloed van Christus reinigt ons, en onze naam wordt in het boek des levens geschreven. Wat gebeurt er tijdens de doop? Het glorieuze lichaam van Christus, dat zonder zonden is, en afkomstig is van het Woord, vervangt ons aardse en corrupte lichaam (Gal 3:27, Kol 2:10-11). De doop is een uiting van oprecht geloof in Jezus Christus (Markus 16:16). De waterdoop moet worden uitgevoerd in Zijn Naam, Jezus Christus, en niet in diverse titels zoals Vader, Zoon en Heilige Geest (Handelingen 4:12, Romeinen 6:3, Handelingen 19:5).

Er zijn kerken die de doop zien als een symbolisch teken. Dit is echter niet wat de Bijbel zegt. De apostelen doopten alleen in de Naam van Jezus Christus, en leerden dat de doop noodzakelijk is voor vergeving van zonden.

  1. 5.       Ontvang de Heilige Geest

Als we gedoopt zijn in de Naam van Jezus dan belooft God dat we gevuld zullen worden met Zijn Heilige Geest (Handelingen 2:38, 8:16, 10:47-48). De Geest van God is de Geest van Jezus, en niet een derde persoon van een theologische drie-eenheid (Galaten 4:6, Efezen 4:4). De Geest van Christus, de Vader, leeft in ons en geeft ons kracht om te groeien in het geloof. De Geest van God leert ons alle dingen, inclusief de zekerheid van onze verlossing door Christus (Galaten 2:20, Romeinen 8:16).

Als je de woorden van Jezus hebt gehoorzaamd, is het zaak aansluiting te zoeken met gelijkgestemden in een lokale gemeente. Daar kun je groeien in geloof en heiliging. Iemand is niet Christen in zijn eentje. Er is ook geen Christelijk leven zonder hard werk en discipline. Het overwinnen van zonde duurt een heel velen lang, en is een gevecht, maar God helpt ons als we Hem trouw zijn. We moeten lijden verwachten, en vrucht dragen voor God zodat we op die dag perfect voor Hem staan. We zijn dan gered, niet door onze menselijke daden maar door gehoorzaamheid en geloof aan Zijn genade en liefde. Dan ben je klaar voor de eeuwigheid.

 

Pastor Lars Oberink, april 2012.[1] Lees de woorden van Jezus in het boek van Lukas, hoofdstuk 21, verzen 25-28.

Geef een reactie