Onze kerk heet apostolisch omdat we geloven zoals de apostelen.  We blijven dicht bij de Bijbel. We geloven niet in grote organisaties, maar in de menselijke maat.

Voor ons is kerktraditie en dogmatiek minder van belang.  We hechten wel veel waarde aan de woorden en daden van Jezus en Zijn apostelen in de Bijbel.  Soms gaan we de straat op om met mensen te spreken over Christus, of organiseren we een activiteit.

We hebben vriendschapsbanden met gelijkgestemde Christenen in andere landen, o.a. in de VS, in Afrika en Azië.  Ons geloof is dat van de apostelen uit de eerste eeuw, de schrijvers van de Bijbel.  We geloven in één ondeelbare God, YHWH, de God van Israel. De reddende naam van deze ene God is Jezus Christus.

Hij is het vleesgeworden Woord van God, en God de Vader geopenbaard in vlees en bloed. Christus is essentieel voor de mens omdat Hij voor al onze zonden is gestorven aan het kruis. Door Zijn opstanding uit het graf is nu de dood geen bedreiging meer voor wie gelooft. Elk mens kan veranderen door iets dat de nieuwe geboorte heet. Dat is een werkelijke, geestelijke ervaring, die zorgt dat een mens (uiteindelijk) meer kan gaan lijken op Jezus. De nieuwe geboorte betreft de waterdoop in de naam van Jezus Christus, en het ontvangen van de Geest van God. Daarna begint de wonderlijke en verborgen reis naar het Koninkrijk van God.

Eén God is de Schepper

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1)

Als Christen geloof ik dat God de Schepper is van het hele universum. Maar het geloof schepping ligt onder vuur. De moderne wetenschap lijkt de Bijbel tegen te spreken door met alternatieve verklaringente komen voor het ontstaan van het heelal. Die alternatieven maken het Bijbelverhaal in Genesis overbodig, zo wordt beweerd. Maar doen ze dat ook? In dit hoofdstuk wil ik laten zien dat de moderne wetenschap de Bijbelse schepping juist ondersteunt. Daarnaast zal ik vanuit de Bijbel laten zien wat de identiteit is van de Schepper. Is Hij een drieeenheid, zoals de meeste Christenen wordt geleerd, of is Hij alleen? We zullen de Bijbel onderzoeken en kijken tot welke conclusie detekst ons brengen zal. Download dit volledige artikel en lees meer….

Waarom Apostolisch?

Door: broeder Lars Oberink (pastor Apostolische kerk Den Haag).

Waarom noemen wij onszelf apostolisch?
Apostolisch betekent: zoals de apostelen.
Wij preken hetzelfde evangelie zoals de apostelen.

De apostelen (de 12 leerlingen van Jezus Christus en hun navolgers) waren getuigen van Zijn leven, Zijn wonderen, Zijn dood en opstanding.

Jezus zond hen uit om het evangelie, het goede nieuws, te brengen aan de hele wereld. Apostel betekent dan ook: hij die gezonden wordt, een boodschapper. De boodschap is die van het evangelie:

En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.(Lukas 24:46-47)

Na Zijn opstanding uit het graf verscheen Jezus Christus veertig dagen lang aan de apostelen en discipelen. (Handelingen 1:3 en 13:31) Voordat Hij naar de hemel zou opvaren vertelde Hij de apostelen eerst in Jeruzalem te wachten totdat ze werden gevuld met de kracht van de Heilige Geest. Daarna konden ze Zijn getuigen worden zoals Hij had geboden:

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. (Markus 16:15)

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.(Handelingen 1:8)

Het evangelie was compleet in de tijd van de apostelen. De apostel Paulus preekte dezelfde boodschap als Petrus en Johannes. Deze boodschap is vandaag nog steeds actueel. God verandert niet (Mal 3:6). Hij is heilig en rechtvaardig, en uit zich naar ons via Zijn liefde en Zijn verlossing. De mens was de voornaamste schepping van God. God heeft de mens op een mysterieuze wijze geschapen naar Zijn eigen Beeltenis, en God neemt via het evangelie van de apostelen de verloren mens weer aan als Zijn eigen kind.

Wat geloven wij?

De Bijbel is de hoogste autoriteit omdat het God’s Woord bevat (2 Tim 3:16). De Bijbel maakt duidelijk dat het evangelie gegeven werd aan de apostelen. Het fundament van het evangelie is Jezus Christus (Efe 2:20). In het Joodse geloof was sinds Abraham bekend dat God ondeelbaar één is (Deut 6:4). Er is maar 1 God, en het evangelie heeft slechts 1 centrale boodschap: die van de dood en opstanding van Jezus Christus, en de implicaties daarvan voor de zondige mens.

Er is tegenwoordig helaas veel versnippering binnen de Christelijke wereld (1 Kor 1:10). De reden is dat de duivel tweedracht brengt door essentiële Christelijke leerstellingen te verdraaiden, en doctrines van duivelen de kerk in te brengen (1 Tim 4:1). Deze generatie heeft echter de kans om datgene te horen wat de apostelen ook verkondigden (Judas 1:3), omdat we in onze open samenleving dankzij onze grondrechten en de vrije informatieverspreiding zelfstandig kennis kunnen nemen van de Bijbel en de kerkgeschiedenis (Hand 17:11). Wij gebruiken slechts de Bijbel als basis voor ons geloof, en hechten geen waarde aan later samengestelde geloofsverklaringen en credo’s. Het geloof van de apostelen laat zich als volgt samenvatten:

– Er is maar 1 God (Deut 6:4; Jes 43:10, 11; Mark 12:29, 32; Jak 2:19). Deze God is ondeelbaar 1, maar kan Zich op verschillende manieren openbaren. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn geen afzonderlijke goden of personen, maar verschillende openbaringen en titels van dezelfde Ene God YHWH. Er is geen meervoudigheid in God, zoals bijvoorbeeld in de drie-eenheid of dualiteit (Deut 32:39; Op 4:2). God is de schepper van hemel en aarde, van alles wat leeft, en van de mens. De mens is een speciale schepping van God, geschapen naar Zijn Beeltenis.

– Jezus Christus is deze Ene God. God is geopenbaard in vlees volgens 1 Tim 3:16. Jezus is de Vader Zelf die geopenbaard is als Man van vlees en bloed, omdat er maar 1 God is. Jezus is geen lid van een drie-eenheid of andere samenstelling, en Hij is ook geen kleinere god, geen engel en geen gewoon mens. Jezus is de enige ware God van Abraham. (Jesaja 9:6; Johannes 1:1-14; Johannes 14:9; Openbaringen 1:8). De drie eenheid wijzen wij af, omdat deze theologie tussen ongeveer 150 AD en 381 na Chr. is ontwikkeld op basis van platonische filosofie, en dus niet afkomstig is uit de de Bijbel.

– Het lichaam van Christus is van de Heilige Geest en niet van het stof. De Bijbel leert dat het lichaam van Christus een andere glorie heeft dan dat van de mens (Phil 3:20-21, 1 Kor 15:38-51). Het lichaam van de Here Jezus is geboren van de Vader (Joh 16:28), en niet van corrupte menselijke oorsprong.( Lukas 1:35; Psalm 2:7; Joh 8:23; I Kor 15:47). Christus is niet onze bloedverwante (Joh 1:13-14), want geen mens kan een ander mens redden. (Psalm 47:7-9). Jezus kan ons redden omdat Hij God is, en een lichaam had zonder zonden. Door de nieuwe geboorte (Joh 3:5) worden wij naar Christus’ Beeltenis omgevormd en niet andersom (Rom 8:29). De katholieke kerk heeft in de vijfde eeuw van Jezus echter een God-mens gemaakt, wat niet juist is. Deze theologie van de “dubbele natuur” is afkomstig van het concilie van Chalcedon (451 AD), en komt voort uit de scheiding van Vader en Zoon in de drie-eenheid. De Bijbel spreekt echter nooit over een gemengde natuur (noch over een dubbele wil) in Jezus. Jezus geeft aan dat Zijn lichaam een lichaam van echt vlees en bloed is, maar wel een hemelse oorsprong heeft (Joh 6:51, Joh 8:23).

– De noodzaak van de waterdoop in de Naam van Jezus Christus. De doop is een essentieel onderdeel van het verlossingsplan van God en dient te worden toegepast in de Naam van Jezus Christus alleen (Handelingen 2:38; Handelingen 8:16; Gal 3:27). De waterdoop is de vervulling van het OT-gebruik van besnijdenis, en in de besnijdenis zonder handen wordt het gehele lichaam van zonde (Adam) afgelegd (begraven), en wordt het hemelse lichaam van Christus (het opstandinglichaam) aangetrokken (Kol 2:11-13; Gal 3:27, Rom 6:3-6). De waterdoop is de plek waar het bloed van Christus onze zonden wegwast, en is dus geen symbolisch teken of ritueel (Hand 2:38, 22:16). Geloof in Christus is voorwaardelijk om te kunnen worden gedoopt (Hand 16:31-33).

– Dorst naar de ontvangst van de Heilige Geest. Elke gelovige dient dorstig te zijn naar de invulling met de Heilige Geest. Deze Geest van God is een belofte aan allen die zich laten dopen (Hand 19:1-6, Joh 14:26; Hand 1:8; Gal 4:6). De Heilige Geest is geen derde persoon van een theologische drie-eenheid maar is God Zelf, de Vader. De Vader woonde in Christus en woont ook in de gelovigen (Joh 14:23, Joh 10:30). De heilige Geest is een gift van God, en is niet hetzelfde als het hebben van geloof, maar betreft een echter ervaring. Een teken van de ontvangst van de Geest van God is het spreken in een hemelse of vreemde tong.

– Elke Christen dient een leven te leiden in Christus. Met de hulp van de Heer kunnen we zonden overwinnen en een geheiligd leven leiden. (Efe 4:24; I Thess 4:7; Hebr 12:14).Een Christen hoort de mensen lief te hebben en in vrede te leven met zijn omgeving. We zijn het licht van de wereld en dienen te getuigen van Jezus Christus (Matt 5:1-16), en andere mensen naar Hem te leiden in liefde en respect. Onze hoop is op Zijn spoedige terugkeer met al Zijn engelen. (Titus 2:13, Op 21:1-7).

Het oorspronkelijke apostolische geloof

In het boek Handelingen lezen we dat de eerste kerken werden gesticht door de apostelen in de tweede helft van de eerste eeuw. Met name de apostel Paulus stichtte vele kerken in het huidige Turkije en Griekenland. Uit buiten-Bijbelse bronnen weten we dat bijvoorbeeld de apostel Thomas het geloof naar India bracht . ( dit blijkt uit oude documenten en archeologisch bewijs. ) Het apostolische geloof is een actief naar buiten tredend geloof, om Jezus actief te belijden als God en Heer.

De meeste leerstellingen van het huidige Christendom (zoals de drie-eenheid, de dualiteit van Jezus en de rituele kinderdoop) waren de apostelen onbekend toen zij de opdracht van Jezus kregen om het geloof te verkondigen. Moderne theologen noemen deze periode ook wel “primitieve kerk”, vanuit de visie dat het geloof pas later een zekere theologische en liturgische volwassenheid zou verkrijgen. Deze opvatting onthult echter een zekere vooringenomenheid. De apostelen zijn degenen die Jezus van dichtbij hebben meegemaakt, en hun opvattingen moeten voor elke Christen de meeste betrouwbare bron van informatie zijn voor theologische vraagstukken. De kerkvaders die aan de basis staan van de latere dogma’s zoals de drie-eenheid (o.a. Justinius en Tertullianus) zijn allemaal minimaal 100 jaar verwijderd van de tijd van de apostelen. De drie-eenheid is ontwikkeld op basis van Griekse filosofie, en niet op basis van de Bijbel. Dit is algemeen bekend maar mensen hechten nu eenmaal te veel aan traditie en te weinig aan het simpele Woord van de Bijbel.

Wat geloofde deze zogenaamde “primitieve kerk” van de apostelen?

De eerste gelovigen waren Joden die Jezus accepteerden als Christus en Heer. Alle Joden waren strikt monotheïstisch en geloofden in slechts 1 God. Het Christelijke geloof is geworteld in het Joodse geloof in de Ene God van Abraham, Isaac en Jacob, genaamd YHWH (Yahweh) in het OT. Hoe de God van Israel er uitzag was niet bekend aan de Joden, maar duidelijk was dat Hij Geest was, en sprak door de profeten met Zijn Woord. In het oude testament wordt God soms Vader genoemd, als zijn rol als schepper ter sprake komt (Mal 2:10). God verschijnt vele malen in verschillende gedaanten aan de vaderen en de profeten. De profeten voorspellen echter ook dat uiteindelijk God een Zoon zal sturen, de Messias, die van Hem alle macht in het universum krijgt om de wereld te verlossen, vernieuwen en te oordelen. Echter, de Bijbel zegt tevens dat God Zelf de enige verlosser is.

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE,
buiten Mij is er geen Heiland. (Jesaja 43:10-11)

Hoe kan zowel de Vader als Jezus de enige verlosser zijn? Het antwoord is: Jezus is de Vader, maar dan geopenbaard in vlees en bloed als Man. De profeet Jesaja voorspelt al 700 jaar voor de komst van Jezus dat de Zoon tevens de Vader genoemd zal worden:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust
op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:6)

God openbaart Zich op hetzelfde moment zowel als Vader (die Geest is) en als Zoon (die Geest is maar ook een lichaam van vlees en bloed heeft). God is daarmee echter niet opgedeeld in twee personen, want Jezus zegt: de Vader en Ik zijn éé. Hij blijft dezelfde Ene God. Jezus is zowel de Zoon van God als ook de eeuwige Vader. De eerste Christenen kenden geen meervoudigheid in God. Hun opvatting van Jezus Christus is dat Hij de finale manifestatie is van de onzichtbare God (Kol 1:15). Jezus is God geopenbaard in vlees en bloed (1 Tim 3:16). Jezus is dus geen aparte God of persoon, maar de Vader Zelf die zichtbaar en aanraakbaar is geworden en onder de mensen is gekomen.
De definitieve vorm van de drie-eenheid die in het moderne Christendom wordt gebruikt wordt vaak als volgt gedefinieerd:

Er is een God die bestaat uit drie eeuwige, gelijke en gelijkwaardige personen God de vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Deze definitie is echter nergens in de Bijbel terug te vinden, en de apostelen spraken nooit over God als een eenheid van drie personen. Ze sprake altijd over God als 1 persoon, een Hij (Markus 12:32, 1 Kor 8:6, heb 1:3). Jezus is voor de apostelen gelijk aan God geopenbaard in vlees (1 Tim 3:16). Jezus zegt: de Vader is in mij. Er is maar 1 God die is geopenbaard in vlees, en dat is God de Vader. Jezus is dus de Vader geopenbaard in vlees en bloed (Joh 1:14, Kol 1:15, Kol 2:9, 2 Kor 5:19)

De apostolische kerk doopt alleen in de Naam van Jezus Christus, omdat dat de Naam is van de Ene God in redding. Jezus komt van Yeshua, en betekent: God is mijn redding. Als er maar 1 God is, en Zijn Naam is Jezus, dan dienen we deze naam te gebruiken. We zien inderdaad dat de apostelen uitsluitend en alleen in de Naam van Jezus doopten (Hand 2:38, 8:16, 10:48. 19:5, 22:16, Rom 6:3-4, Kol 2:10-12, Gal 3:27). Vader, Zoon en Heilige Geest zijn weliswaar titels van God, maar geen namen. Alleen de naam van Jezus redt in de doop (Hand 4:12. Kol 3:17). Zonder de waterdoop in de Naam van Jezus is iemand nog steeds dood in de zonden.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Dit is het enige plan van verlossing.

Wat wij geloven:

De apostolische kerk heeft haar geloofsartikelen. Met deze artikelen verklaren wij wat wij geloven over God, Jezus Christus, de Bijbel en de rol van de mens. We baseren onze geloofsartikelen op de tekst van de Bijbel (2 Tim 3:16) en op de openbaring van de Heilige Geest (Joh 14:6).
Geloofsartikelen zijn geen opgelegde regels of wetten. Ze getuigen van de openbaring van de verborgen waarheid van Gods geschreven Woord. Met deze artikelen trachten we de liefde van God en het mysterie van Jezus Christus in woorden weer te geven. God kan ieders hart en verstand openen voor zijn Woord, en Hij is bereid zijn licht te laten schijnen op elk mens die oprecht op zoek is naar waarheid en verlossing.
De waarheid is de enige sleutel naar echte geestelijke vernieuwing. Daarom raden we eenieder aan die hongert en dorst naar openbaring, om Gods Woord te onderzoeken en te bestuderen. Want er staat geschreven: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. (Joh 17:3)”

Over De Bijbel:

De Bijbel is een uniek boek. Er is naar onze mening geen ander boek dat de mens zo in vervoering kan brengen. De reden is dat de Bijbel niet de opvattingen van mensen bevat, maar het Woord van God. God spreekt tot ons via de tekst van de Bijbel. De Geest van God heeft de woorden in de Bijbel gesproken door de profeten en de apostelen, en in de laatste dagen als de Zoon van God (Heb 1:1-2). Dit beteken dat met de tekst van de Bijbel essentiële waarheden over dit universum worden overgedragen van de Schepper naar de schepping (Gen 1:1). De woorden in de Bijbel dragen hun eigen kracht. Het zijn bakens van licht, en ze kunnen mensen veranderen en tot nieuw leven opwekken. Jezus zei: Mijn woorden zijn Geest en leven (Joh 6:63).
God heeft ons Zijn Bijbel gegeven zodat we Hem kunnen leren kennen (1 Joh 5:20). De Bijbel bevat meer dan voldoende informatie daartoe, ondanks zijn noodzakelijke beperking in omvang en inhoud. De Bijbel is naast een prachtig en uniek boek ook een belangrijk boek. De Bijbel bevat als enige boek in deze wereld de sleutel tot het begrijpen van de identiteit van God (Matt 16:15-17). De Bijbel is tevens de enige bron van informatie over het plan van God met de mensheid (Joh 8:12).

Over God:

Er is maar één God. Dat is de reden dat wij Hem aanbidden. Er is kracht in de getalsmatige eenheid van God. Immers, van werkelijk belangrijke zaken is er altijd maar 1. Er is 1 aarde, en ieder mens is 1 persoon, met 1 lichaam en 1 geest. We komen allemaal van 1 vader en 1 moeder, en hebben slechts 1 leven om te leven, en we gaan uiteindelijk 1 keer dood. De ware God heeft Zichzelf altijd als de enige gepresenteerd (Ex 20:1). Hij is alleen en exclusief. Er zijn geen andere goden of personen om Hem heen die ook “God” zijn. Hij is de enige God. Daarom noemt Hij Zichzelf de “Ik Ben”, of Yahweh, de eeuwig bestaande (Ex 3:14).
De Ene God van Abraham, Isaak en Jakob openbaart Zichzelf in de Bijbel als ondeelbaar en numeriek één (Deut 6:4, Jes 43:10-12, Jes 44:24, Neh 9:6, Mark 12:29-32). Hij openbaart zich door Zijn Woord en Zijn Geest. God is Geest en Woord (Gen 1:2-3). Daar waar God is, is Zijn Geest (de Heilige Geest), en daar waar God spreekt, is Zijn Woord.
Het Woord van God is niet een aparte persoon of tweede God, maar God Zelf die handelt en spreekt (Ps 33:6). God de Vader is Woord volgens de Bijbel (Gen 1:3, Joh 1:1). De Ene God (YHWH) openbaart Zich in het Oude Testament via de profeten die Zijn Woord spreken, maar in de laatste dagen spreekt Hij Zelf als de Zoon (Heb 1:1-3). Jezus Christus is het Woord van God die vlees is geworden (Joh 1:14).
De Heilige Geest is geen aparte persoon of derde God, maar is God Zelf. God de Vader is de Heilige Geest, omdat God een Geest is, en er tevens maar één Geest is in God (Gen 1:2, Joh 4:23-24, Efe 4:4). De Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus.(Gal 4:6, Fil 1:19). Iemand die de Heilige Geest ontvangt, die ontvangt dus Jezus Christus Zelf.
De aanduidingen Vader, Zoon en Heilige Geest zijn te begrijpen als titels van YHWH, en vertegenwoordigen verschillende aspecten of openbaringen van dezelfde persoonlijke Ene God. Zoals de Vader het Geest-aspect is van God, vertegenwoordigt de Zoon het vlees-aspect van God, omdat God (de Geest) is geopenbaard in het vlees als de Zoon (Joh 1:18). God de Vader woont voor eeuwig in een lichaam dat is gemaakt van van Zijn eigen Woord. Het Woord van God heeft dezelfde essentie en natuur als God (Joh 1:1). De goddelijke natuur van God is bij de geboorte van Jezus vlees geworden (Joh 3:13). Daarmee kunnen we begrijpen dat Vader en Zoon geen twee aparte personen zijn, maar 1 persoon, met 1 goddelijke natuur (Joh 10:30).
God is liefde (1 Joh 4:8). Dat is Zijn karakter. God is overal aanwezig, en Hij is almachtig en alwetend. God liegt niet, want Hij is waarheid (Joh 14:6). Elk Woord van God is puur, en alleen door dit Woord kan de mens delen in de liefde en waarachtigheid van God (Spr 30:5).

Over Jezus Christus:

Jezus Christus is de enige ware God. Voordat Jezus Christus was gekomen, kende niemand God werkelijk. Hij bleef een mysterie (Deut 4:10-12). Jezus laat ons echter zien wie God is en hoe Hij eruit ziet (Joh 1:18). Hij zegt: kijk naar mij en dan weet je wie God is (Joh 8:24)!
De eenvoudige timmerman uit Nazareth die vele wonderen deed, die zonder zonden was, en die als eerste en enige zelfstandig uit de dood verrees, is niemand minder dan YHWH Zelf. De profeet Jesaja voorzag de geboorte van God in Zijn eigen vlees en bloed toen hij schreef dat “God is Yeshua geworden” (Jes 12:2). Yeshua (de Hebreeuwse vorm van Jezus) betekent letterlijk: “YHWH de redder”.
God heeft Zich 2000 jaar geleden geopenbaard als de Man Jezus Christus, de Zoon van God en de Verlosser van de mensheid (Joh 1:1-18, Matt 1:21, Luk 1:35, Joh 8:23). Jezus Christus is God geopenbaard in vlees en bloed (1 Tim 3:16). Jezus is het Woord van God dat vlees is geworden, en het Woord is God (Joh 1:1,14). De Bijbel onthult dat de identiteit van Jezus Christus de Vader is (Joh 6:57, Joh 12:44-45). God de Vader was in Christus, en niet buiten Hem (Joh 14:10). Jezus Christus is God de Vader in een lichaam van vlees en bloed (2 Kor 5:19, Kol 2:9). Christus is daarmee de zichtbare Beeltenis van de anders onzichtbare God (Gen 1:26, Kol 1:15, Heb 1:1-3).
Jezus Christus is de enige ware God (1 Joh 5:20, Rom 9:5, Tit 2:13). Alleen God kan de mens verlossen. De Bijbel zegt dat er een dag komt dat de Zoon ook Vader genoemd zal worden, en iedereen Hem als God zal erkennen (Joh 12:25-26, Jes 9:6, Zach 12:10, 14:9, Fil 2:5-9, Op 21:5-7). De Heilige Geest (de Vader) is de Geest van Jezus Christus (Gal 4:6, Fil 1:19). Jezus is de beloofde Trooster (Joh 14:18).
Christus heeft uitsluitend een hemelse natuur als eniggeboren Zoon van God (Joh 8:23, Joh 6:41). Hij is geen biologische afstammeling van de in zonde gevallen Adam (1 Cor 15:47), geen sterfelijk en zondig mens maar Zoon van God. Het onvergankelijke en hemelse lichaam van Christus is afkomstig van het Woord (Joh 1:14), en niet van het stof. Jezus heeft een echt lichaam van vlees en bloed (1 Joh 4:2). Dit lichaam heeft een hemelse oorsprong als onbevlekt Lam van God (1 Pe 1:19, 2 Pe 1:4, Heb 7:26, Joh 6:51, 1 Kor 15:47). Het zaad van Abraham en het zaad van David zijn een synoniem voor het Woord van God, en dit Woord is vlees geworden met de vervulling van God ’s belofte om de Messias te zenden, de Verlosser van de wereld. (Matt 22:45, Luk 8:11, 1 Pe 1:23, Joh 17:21).

Over de mens:

Er is iets met de mens aan de hand. God heeft de mens op de zesde dag geschapen om eeuwig met Hem te leven in het paradijs (Gen 1:26-27). Echter, door ongehoorzaamheid aan God’s wetten heeft de mens de relatie met God verbroken (Gen 3:23). De mens is sinds die tijd overgeleverd aan zonde, corruptie en uiteindelijk de dood (Rom 6:23). Ieder mens is een geboren zondaar en heeft vergeving nodig (Rom 5:14). Geen mens kan zichzelf redden via religieuze handelingen of door het leiden van een “goed leven”. Het volharden in zonde leidt tot eeuwige dood in de hel (Rom 6:23, Matt 13:49-50). Vergeving van zonden is een genadegift van God, en is volbracht door het offer van Christus aan het kruis (Rom 5:8). Vergeving komt beschikbaar voor de mens door geloof in Christus (Rom 3:23-25; 6:23, Efe 2:8-9), en wordt effectief door de nieuwe geboorte van water en Geest (Joh 3:3-5).

Over het evangelie:

Alles in de kerk draait om het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus is het goede nieuws dat de Zoon van God, Jezus Christus, aan het kruis is gestorven voor onze zonden, en na drie dagen uit het graf is opgestaan (Luk 24:46). Het evangelie moet gehoorzaamd worden (1 Joh 5:2, Joh 14:15, 1 Pe 4:17), en vraagt om ons geloof in Jezus Christus als enige ware God (Joh 8:24), en de bekering van zonden in gebrokenheid en nederigheid (Mark 1:15). Door een gebrokenheid van hart is het mogelijk om God te ontmoeten (Ps 34:18). Jezus belangrijkste boodschap was: bekeer je, en geloof het evangelie (Mar 1:15).

Over verlossing:

Verlossing gaat uitsluitend door de nieuwe geboorte. Elk mens moet opnieuw geboren worden van water en van Geest om in de hemel te kunnen komen. De nieuwe geboorte bestaat uit bekering, de waterdoop in de Naam van Jezus Christus en ontvangst van de Heilige Geest (1 Kor 15:1-4, Hand 2:37-39, Kol 2:11-12, Rom 6:3-6, Gal 3:27). Door de waterdoop in de Naam van Jezus wordt het lichaam van zonde en dood teniet gedaan (Rom 6:3-4). De oude mens wordt begraven en de nieuwe mens wordt geboren met de belofte van het onvergankelijke lichaam van Christus (Joh 3:3-5, Phil 3:20-21, 1 Pe 3:20-21, Hand 20:28) voor de dag der opstanding (1 Kor 15:42-57). Iemand die in geloof opnieuw is geboren in de Naam van Jezus Christus, heeft Christus aangetrokken (Gal 3:27), en God is daarmee zijn of haar Vader geworden. De waterdoop in de Naam van Jezus is noodzakelijk voor verlossing (Mar 16:16, 1 Pe 3:20-21, Hand 2:38), en scheidt de gelovigen van de ongelovigen.

Over een Christelijk leven:

Een Christelijk leven is een wonderbaarlijke ontdekkingsreis. Iemand die Christen wordt, zal zijn oude leven moeten loslaten om een nieuw leven met Jezus te vinden (Efe 4:17-32, Kol 3:1-11). Maar de Bijbel belooft dat te midden van dat alles er een bovennatuurlijke vrede zal heersen in ons hart. (Fil 4:7). Deze vrede komt door de inwerking van Gods Geest en door de belofte van een eeuwig leven met God (Joh 14:27, Rom 15:13. Ti 2:13).
Een sterk geloof is het schild van de Christen (Efe 6:10-18). De duivel zal zijn pijlen afschieten op de kinderen van God. Met ons geloof kunnen deze pijlen geneutraliseerd worden. Het Woord van God is de kracht van de Christen, en het gebed ons wapen (1 Thes 5:17).
Als Christenen worden we geacht om God en onze medemens lief te hebben (Mark 12:30-31). We dienen een geheiligd leven te leiden, zowel aan de binnenkant (ons hart) als aan de buitenkant (ons gedrag en uitstraling op anderen), zodat Christus wordt verhoogd. (Heb 12:14, Matt 5:13-16). De gelovige is een tempel voor de Heilige Geest. (1 Kor 3:16, 2 Kor 7:1). Gebed is het wapen en de adem van een Christen. Een Bijbelse manier van vasten is een belangrijk wapen in de geestelijke strijd.
We blijven mensen met een gevallen natuur. De bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest (inclusief genezing) zijn er voor de opbouw van de kerk. De Trooster geeft ons kracht om naar de Geest te wandelen, en niet naar het vlees (Rom 8:1, 12:1-2)
Christen zijn is vrij zijn (Rom 8:2). De mens heeft allerlei opvattingen over wat vrijheid zoals betekent, maar Jezus Christus maakt duidelijk dat echte vrijheid alleen van Hem afkomstig is. Deze vrijheid is de vrijheid van zonde en de dood (Joh 8:36).

Over de toekomst:

Deze wereld loopt ten einde. Jezus Christus komt terug als Koning der Koningen, en Hij maakt een nieuwe hemel en nieuwe aarde (Op 21:1). God kondigt grote veranderingen aan met de wederkomst van Jezus Christus. Jezus komt spoedig terug om Zijn kerk op te nemen naar de hemel (1 Thess 4:15-17). Het einde van deze wereld zal komen met ellende, rampen en verschrikkingen en daarna volgt de opstanding van de doden en het laatste oordeel (Matt 24:29-31). Jezus zal een nieuwe hemel en aarde maken, waar geen plaats meer is voor zonde, dood en pijn (Op 21:5). Zondaars zullen dit nieuwe koninkrijk niet binnengaan en de eeuwige dood sterven in de hel (Matt 13:41-43). De rechtvaardigen (bekeerde zondaars die opnieuw geboren zijn van Christus) zullen eeuwig leven met Christus in het nieuwe Jeruzalem. (Matt 13: 38-43 1 Thess 4:16-17; Op 20:11 15). In het nieuwe Jeruzalem zal Jezus de enige God zijn en het enige licht, en er zal geen pijn, verdriet of dood meer zijn.

Samenvatting:

De Bijbel is de enige waarheid, want het bevat het eeuwige Woord van God. Er is maar 1 God, de God van Israel (YHWH, de Vader). God is liefde. God is Woord en Geest. De geopenbaarde Naam van de Ene God is Jezus. Hij is de Christus, de Zoon van God. De identiteit van Jezus is die van God de Vader geopenbaard in vlees en bloed. Jezus Christus is het Woord van God dat vlees is geworden, en het Woord is God. Jezus is de enige weg naar de hemel. De mens is een zondaar en heeft verlossing nodig om in de hemel te komen. Verlossing vereist ons geloof in Christus en de nieuwe geboorte van water en Geest.
De wedergeboorte begint en eindigt met bekering van zonden. Vervolgens dient de gelovige gedoopt (ondergedompeld) te worden in water in de Naam van Jezus Christus voor vergeving van zonden. In de doop trekken we het hemelse, onvergankelijke lichaam van Jezus aan. De ontvangst van de Geest van God completeert de nieuwe geboorte, en verzegelt onze verlossing. De Heilige Geest geeft de gelovige kracht om te getuigen en geeft gaven tot een geheiligd Christelijk leven. Een Christelijk leven is leven naar de Geest, en niet naar het vlees, en vergt loslating van de zonden van de wereld. Jezus komt spoedig terug om Zijn bruid op te nemen en Zijn Koninkrijk te vestigen. De Christen kan op grond van Gods belofte verwachten eeuwig te leven in het komende hemelse Koninkrijk.