WAT IS DE BESTE REDEN OM DE BIJBEL TE VERTROUWEN

Wat is de beste reden om de Bijbel te vertrouwen?

Christenen geloven dat de Bijbel waar is. Dat God de schrijvers ervan heeft geïnspireerd, en dat de gebeurtenissen die erin beschreven staan, echt gebeurd zijn. Ik heb het dan over de wonderbaarlijke geboorte en het wonderlijke leven van Jezus van Nazareth, over Zijn kruisdood en over de opstanding uit het graf. Maar ook over de getuigenissen van de apostelen over de ontmoetingen met de verrezen Jezus, en over de vele tekenen en wonderen in het boek van Handelingen.

Maar de Bijbel is een buitengewoon boek op vele andere gebieden. Het beschrijft de schepping van het universum, de oorsprong van het leven, de morele wetten van God, de zonde en rebellie in de mens, en de wijze waarop God Zichzelf openbaart in de natuur, in profetie, in de geschiedenis van het volk van Israel en door de Zoon van God Jezus Christus.

Als de Bijbel waar is dan heeft dat enorme gevolgen voor ons leven. Het betekent dat ons leven zinvol is, gewild door God en dat ieder van ons een doel heeft in de eeuwigheid. God houdt van ons en wil dat we het eeuwige leven krijgen door het offer van Christus te geloven en accepteren.  Het is dan van groot belang om te weten dat de Bijbel het ware woord van God bevat.

Maar hoe kunnen we dat vaststellen? Wat zijn typische antwoorden van Christenen op die vraag? Hoe goed of overtuigend zijn die antwoorden? Die vraag wil ik graag verder uitdiepen in dit artikel door enkele antwoorden te geven.

Antwoord 1: De Bijbel leidt bij veel mensen tot veranderde en vernieuwde levens

2 Kor 5: 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

1 Joh 4:13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Ook al is dit een subjectief (persoonlijk) argument, als we alle veranderde levens (in positieve zin) bij elkaar optellen dan is dat krachtig bewijs dat de claims van de Bijbel waar zijn.

Voorbeelden zijn de getuigenis van broeders en zusters over hoe Jezus hun leven veranderd heeft. Denk aan de talloze wonderen en tekenen die door God in mensenlevens worden gedaan. Hier geef ik een voorbeeld van onze zusterkerk in Ethiopië:

Getuigenis van zuster Mary Gostala (ik heb deze getuigenis van haar gekregen per email in Nov. 2010):

The Name of the Woman is ………..       Workitu Densi

Place where this thing happened……      Dembidollo, Wolega Province

Year this thing happened……………..      August, 1990

Her Pastor’s Name…………………….       Pastor Solomon Terfa (still living)

 The persecution was not over during the communist time too as they were against religion.  We had no burial ground at that very time to bury our dead.  In that critical time an old woman died from the church and they couldn’t get a burial ground to bury her.  They asked all the religious organizations who had burial ground to allow them to bury her, but they all refused saying, we don’t allow Jesus only people to be buried in our burial ground.  They are all Trinity believers and preachers.  It is only the ACE that preaches the One True God, and wins their people.  So they hate us very much.  They have great hatred, because 75% of our converts are their people. When they could not get a good response from these religious organizations, the pastor went to different government offices seeking help, but they also were not willing to help them.  They told them to go to their former religious organization, repent and then bury, which our people won’t do it. By the time the pastor comes back to the church without a positive answer, it became three days since she died.  The pastor told them that there is no any hope from people to get a burial place.   The only thing we have to do is to ask our God to do a miracle to save us from this shame, and they all fall on the dusty ground and began to cry to God to help them. You know what; God raised that woman who was dead for three days. 

Antwoord 2: Door ons geloof.

Dit lijkt een vreemd antwoord. Immers, hoe weet je dan dat iets waar is? Het gaat erom dat geloof niet iets irrationeels of onlogisch is, omdat geloof op zichzelf een werking is van de Heilige Geest. Geloven is eigenlijk vertrouwen op iemands belofte.

Heb 1:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Heb 1:8 Door het geloof is  Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

Geloof werkt omdat het een bovennatuurlijk zintuig is. Het zijn de ogen van onze ziel. Er zit een zeker aspect van “blind geloof”  aan vast, omdat we geloven in iets wat we niet zien. Maar op de een of andere manier zorgt God ervoor dat ons hart langzaam verandert als we bereid zijn simpelweg op Zijn Woord te vertrouwen. Heb je wel eens iemand op zijn woord vertrouwd? Dan kun je dus geloven in Gods Woord. Er is niets onlogisch aan, en God bevestigt het in je hart met vaste grond. Geloof werkt omdat het werkt.

Antwoord 3: De Bijbel getuigt zelf van haar waarheid

2 Tim 3:16   Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid

2 Pe 1: 16   Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten,  maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.

De Bijbel zegt: vertrouw mij. Nu is dat natuurlijk een cirkelredenering, maar niet elk circulair argument is per se verkeerd, als ze maar berust op redelijkheid. Het gaat erom dat als de Bijbel zelf expliciet getuigt dat het de waarheid is, dat je dan niet verkeerd bezig bent het te vertrouwen.

De getuigen van de Bijbel, Paulus en Petrus en Johannes, worden als uiterst betrouwbaar en eerlijk omschreven door Christenen uit de tweede eeuw als Ignatius, Clement, Justinius de Martelaar en Irenaeus. Ze bevestigen bijvoorbeeld dat Paulus de stichter was van de kerk van Korinthe en van Rome. Als er iets mis zou zijn met de woorden van de apostelen dan zouden deze schrijvers hun werken zeer zeker niet als betrouwbaar hebben neergezet.

Zet deze solide overlevering bijvoorbeeld eens af tegen boeken met sprookjes. Nergens in Assepoester of Sneeuwwitje beweert de schrijver dat hij een historische waarheid opschrijft. Dus als je toch geloof in Sneeuwwitje dan ben je irrationaal bezig. Datzelfde geldt voor Dan Brown’s boeken. Met de Bijbel is dat anders, want de Bijbel claimt geschiedkundige waarheid, en kan deze claim onderbouwen met een rijke  verzameling bewijs uit de literatuur en geschiedenis .

Antwoord 4: De tekst van de Bijbel is uniek en betrouwbaar overgedragen.

Herinner je nog het telefoonspel van vroeger? En het verschil de oefening waarbij we een tekst van elkaars blad over kopieerden? Het laatste is een vereenvoudigde voorstelling van hoe de Bijbel systematisch is overgedragen van generatie naar generatie.

De tekst van de Bijbel is levendig en helder geschreven, en bevat talloze details over personen en plaatsen. Er is geen enkel document dat aantoont dat de Bijbel ergens een duidelijke fout bevat. De Bijbel is intern consistent. Dat betekent dat alle boeken dezelfde boodschap uitdragen, ondanks dat ze over een periode van 1400 jaar en door 40 verschillende auteurs geschreven zijn.

Dit argument bewijst niet dat de Bijbel waar is, maar geeft wel een indirecte goede reden om de boodschap als betrouwbaar te zien.

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen:  Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en  vergeving van zonden gepredikt worden,  te beginnen bij Jeruzalem.

Antwoord 5: Externe bewijzen voor de Bijbel

Er is buiten de Bijbel veel bewijs voor de gebeurtenissen die in de Bijbel voorkomen. Er zijn niet-christelijke geschiedschrijvers (Tacitus, Josephus, Plinius) die over Jezus en Zijn kruisiging spreken, en over hoe Christenen Hem aanbaden als God. Daarnaast is er veel bewijs van kerkvaders over de historische context van de boeken in het NT. Dankzij hen weten we dat vrijwel alle boeken van het NT bekend waren voor 100 AD en de meeste zelfs voor 70 AD.

Daarnaast is er wat je noemt archeologisch bewijs. Denk aan bijvoorbeeld de steen van Pilatus, of de ontdekking van de ruines van Jericho, of het bad van Betesda. Of de namen van Bijbelse koningen op inscripties.

Antwoord 6: Profetische woorden

De Bijbel bevat talloze profetieën over de Messias. Denk aan Jesaja 53 over de dienaar van God die lijdt voor onze zonden. Of de 70 jaarweken profetie in het boek van Daniel die vrij precies voorspelt dat de Messias zou sterven in het jaar 30 AD. Micah (die schrijft in ca. 700 BC) voorspelt dat de Messias in Betlehem geboren zou worden:

Micah 5:1 En u,  Bethlehem-Efratha,al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher,van eeuwige dagen af.

Het Joodse geloof draait om de tempel van Jeruzalem. Jezus kondigt echter het einde aan van deze wijze van het dienen van God:

Matt 24:2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,  Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

Jezus heeft de verwoesting van de tempel voorspeld volgens de evangelieen. Na Zijn kruisiging rapporteren de Joodse priesters bijna 40 jaar lang vreemde tekenen in de tempel, die wijzen op vernietiging. In 70 AD wordt de tempel door de Romeinen onder Titus verwoest. Bijna een derde van de Bijbel betreft profetie. Dankzij de uitgekomen profetie in het leven van Jezus weten we dat de Bijbel waar en betrouwbaar is.

Antwoord 7: De Bijbel maakt de wereld begrijpelijk

Misschien wel het beste argument voor de Bijbel is dat de Bijbel de wereld en het leven begrijpelijk maakt. Waarom is er een heelal? Waarom zijn er natuurwetten, waarom kan ik logisch nadenken over de realiteit om me heen? Waar komt het leven vandaan? Waarom besta ik? Waarom ben ik me bewust van mezelf? Waarom voel ik liefde en ervaar ik dat als echt? Waarom is er ellende in de wereld? Waarom is er het kwaad? Waarom gaan we uiteindelijk dood? Waarom wordt de wereld steeds meer een eenheid in denken en doen? Waarom is er het land van Israel? Waarom maakt de hele wereld zich druk over Jeruzalem? Waarom verlangt elk mens naar een Verlosser? Waarom wil iedereen het eeuwige leven? Waarom moeten we vergeving krijgen? Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Waarom geloven mensen in Hem? Waarom bestaat de kerk al 2000 jaar? Waarom geloof ik in Hem?

Zonder de Bijbel is de wereld en ons eigen leven compleet onbegrijpelijk. Het bestaan is dan slechts een klein blipje in de eeuwigheid. Er is geen hoger doel, geen echte betekenis, geen goed en geen slecht, geen mooi en geen lelijk, geen liefde en geen haat. En vooral: geen verlossing, geen eeuwig leven en geen blijvende vrede. De mens is dan niets meer dan een levende dode, een biologische machine die er beter niet had kunnen zijn (gezien alle ellende). Zonder De Bijbel is ons leven een absurde en irrationele cul de sac. Alleen met de waarheid van de Bijbel in ons leven, met Jezus als Heer en God, heeft ons bestaan betekenis en zekerheid. Daarom weet ik dat de Bijbel waar is, omdat ik geloof dat elk leven iets betekent.

Rom 1:20   Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,  maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

 Fil 4:6  Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

 Ik bid dat ieder die dit leest nieuwe betekenis, liefde en zegen zal ervaren in de Heilige Geest door de Naam van de Here Jezus Christus.

Pastor Lars Oberink

Mei 2014

Geef een reactie